02188763343

خدمات


اهم خدمات مهندسین مشاور آسه صنعت به شرح زیر می باشد:

الف) انجام مطالعات توجيهي و طراحي پايه
ب) طراحي تفصيلي مهندسی عمومی و فرايند
ج) خدمات مهندسی كالا
د) خدمات مهندسی مشاور مرحله سوم (نظارت عالی و كارگاهی)

الف) انجام مطالعات توجيهی و طراحی پايه

تبيين نيازها و انجام مطالعات صلاحيت اجراء در ارتباط با احداث واحدهای صنعتی و معدنی و انجام بررسی های فنی- اقتصادی
بررسی و مطالعه به منظور ارائه گزينه‌های مختلف طرح، مقايسه و انتخاب مناسب‌ترين گزينه، تعيين نيازمندی های مصارف مختلف مانند آب، برق، سوخت، بخار، هوای فشرده و گازهای صنعتی
تهيه نقشه‌های مقدماتی ساختمان‌ها، محوطه و جاده‌های دسترسی، تأسيسات مكانيكی، تأسيسات الكتريكی، سيستم‌های كنترل و ابزار دقيق
طراحی مقدماتی فرايند، تهيه طرح آرايش ماشين‌آلات، تهيه مشخصات فنی ماشين‌آلات و اسناد و مدارك خريد آنها و همچنين برآورد تقريبی هزينه‌های خريد تجهيزات و اجرای كار

ب) طراحی تفصيلی مهندسی عمومی و فرايند

بررسی پيشنهادات شركت‌كنندگان در مناقصه خريد ماشين‌آلات و همكاری با كارفرما در امر انتخاب نهايی سازندگان و فروشندگان، تهيه طرح نهايي آرايش ماشين‌آلات و خط توليد، تهيه نقشه‌های تفصيلی معماری، سازه، تأسيسات مكانيكی و الكتريكی، ابزار دقيق و كنترل، ايمنی و ارتباطات براساس داده‌های نهايی فرايند تهيه فهرست مقادير و بهای اقلام و شرح كار به منظور انجام تداركات و نصب لوازم و تجهيزات، برنامه‌ريزی نيروی انسانی موردنياز، سيستم مديريت و دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری، تهيه گزارش خلاصه طراحی و در نهایت جمع‌بندی و تهيه اسناد و مدارك مناقصه اجرای كار.

ج) خدمات مهندسی كالا

تهيه مشخصات فنی خريد اقلام و تهيه اوراق سفارش كالا (Project Material Requests) و همچنين تهيه ليست مقادير (Material Take-off Sheets) بررسی فنی و مالی پيشنهادات واصله از سوی سازندگان و فروشندگان.

بررسی و كنترل نقشه‌ها و محاسبات سازندگان و اعلام نظر در خصوص آن‌ها

پيگيری سفارش خريد كالا تا مرحله تأييد نقشه‌هاي سازندگان

تهيه و تكميل مدارك و نقشه‌های طرح (تهيه شده توسط مشاور) با هماهنگی نقشه‌های سازندگان و فروشندگان ماشين‌آلات

انجام بازرسی های فني در هنگام ساخت كالاها و تجهيزات صنعتي مطابق با مشخصات سفارش شده و نيز استانداردهای مرتبط با نوع كالا و تجهيزات

د) خدمات مهندسی مشاور مرحله سوم (نظارت عالی و كارگاهی) در رابطه با طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی، معدنی، زيرساخت‌ها و ...