02188763343

چشم انداز و اهداف راهبردی


مدیریت پروژه

جهت گيری راهبردی:

مدیریت بر اساس نیازهای هر پروژه، با حفظ سرعت و دقت در تصمیم گیری های مرتبط با مسئولیت مهندس مشاور.

رویکردها:
• حفظ تمرکز بر موفقیت پروژه همراه با رضایت کارفرمایان
• مدیریت پروژه بر اساس ترکیب سیستم آبشاری و چابک
• پایش مستمر پروژه و مشارکت مدیران در بهبود مستمر سيستم مديريت پروژه
• انجام فعالیتها با اشراف بر مقررات و قوانین کشوری
• توجه به موضوعات زیست محیطی و توسعه پایدار در پروژه ها

کارفرمایان

جهت گيری راهبردی:

جلب رضایت سرمایه گذاران، کارفرمایان، و بهره برداران از طريق توجه به نيازهاي حال و آينده

رویکردها:
• شناسایی و درک شاخصهای رضایت بخشهای مختلف سازمان کارفرمایان
• تمرکز بر تعهدات قراردادی
• بهبود مستمر در سرعت و دقت در پاسخگویی
• سیستم ارتباط و گزارش دهی موثر به کارفرما
• اخذ تاییدیه های صلاحیت مطابق نیاز کارفرمایان

مهندسی و نظارت

جهت گيری راهبردی:

بکار گیری روش های نوین انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره مهندسی طراحی و نظارت

رویکردها:
• توسعه مديريت دانش و ایجاد آرشیو معتبر اسناد و مدارک
• ارائه خدمات مهندسی طبق استانداردهای روز بین المللی و ملی
• بومي سازي در بکارگيري تکنولوژی
• نوآوری در ارایه خدمات مطالعات فنی- اقتصادی و امکان سنجی

بازرسی فنی

جهت گيری راهبردی:

بکار گیری روش های موثر در بازرسی فنی در خدمت اهداف پروژه

رویکردها:

• رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای
• ایجاد آرشیو معتبر اسناد و مدارک
• ارائه خدمات بازرسی فنی طبق استانداردهای روز بین المللی و ملی
• سرعت و دقت عمل در بازرسی با توجه به ریسک های فنی
• هماهنگی حداکثری با بازرسی فنی پیمانکاران و سازندگان

فرآیندها

جهت گيری راهبردی:

پایش فرایندهای کلیدی مدیریتی، پشتیبانی و تحقق پروژه

رویکردها:
• طرحریزی فرایندها با رویکرد مدیریت کیفیت و بهره وری
• به روز آوری فرایندهای سازمان با توجه به نیاز پروژه ها
• تسهیل و بهبود فرایندهای کلیدی سازمان

كاركنان

جهت گيری راهبردی:
جذب کارکنان بر اساس نیاز پروژه ها ، توسعه کار گروهی و ارتقاء انگيزه
رویکردها:
• ارزیابی کارکنان با هدف توانمند سازی
• فراهم نمودن شرایط و محیط کار مناسب و افزایش تعلق خاطر سازمانی
• توجه به ایمنی و سلامت کارکنان
• برگزاری دوره های آموزشی جهت بالا بردن دانش تخصصی متناسب با وظائف شغلی کارکنان

اقتصاد و منابع مالی

جهت گيری راهبردی:

کنترل موثر هزينه ها و دستيابی به منابع مالی جديد و تخصيص بهينه منابع

رویکردها:
• تطابق اهداف شرکت با راهبردها و اصول ابلاغی صاحبان سهام
• بکار گیری اصول مدیریت ریسک مالی در جذب و اجرای مجموعه پروژه ها
• بهبود بهره وری اقتصادی
• استمرار درپرداخت به موقع حقوق کارکنان و دیون قانونی
• تامین مالی برنامه های توسعه زیر ساخت های شرکت

توسعه همکاری ها

جهت گيری راهبردی:

توسعه مشارکت ها با سازمانهای بیرونی جهت تجمیع منابع و امکانات مهندسی در جهت اهداف پروژه ها

رویکردها:
• ارتباط سازنده با مراکز علمی و مشاوران تخصصی حسب نیاز پروژه
• ایجاد زیر بنا و بستر سازی به منظور انجام پروژه ها به صورت طرح و ساخت
• عضویت در مجامع تخصصی مرتبط
• همکاری با دانشگاه ها جهت جذب و تربیت کارآموزان