02188763343

گواهینامه ها


                                                                                             
                گواهی KQR                                                                          گواهی انجمن بتن ایران                                                            گواهی جامعه مهندسان مشاور ایران                                گواهی صلاحیت خدمات مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور

          
                   
                                                                                      
                                         گواهی عضویت و رتبه بندی کانون مشاوران                                                                                                      گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران